1. Paranormal kaynaklar forum sitemize üye alımlarımız açılmıştır.
  Duyuruyu Kapat

Bogomiller ve Bogomilizm

'Teozofi & Mistisizim' forumunda Rune Mistress tarafından 18 Temmuz 2016 tarihinde açılan konu

 1. Rune Mistress

  Rune Mistress Administratör

  10.yüzyıllda Bulgaristan'da Bogomiller olarak adlandırılan yeni bir dini mezhebin taraftarları ortaya çıktı. Akımın kurucusu Bogomil adında bir köy papazıydı. Papaz Bogomil yaklaşık 930'lu yıllarda yoksulluk, alçakgönüllülük, dua ve tövbe gibi konularda vaaz vermeye başlamıştı.

  Bu akım Bizanslı ve Rus din adamları tarafından 10.yüzyıl ortalarında fark edildi. İstanbul Patriği Theophilaktes, damadı Bulgar Çarı Petro'dan ortaya çıkmış yeni bir dini akımla ilgili endişe dolu iki mektup aldı.. Bizanstaki Patrik ve diğer din adamları, bu akımı Paflikyanların yeniden ortaya çıkışı olarak yorumadı. Bu mezhep mensup kişilerin dine yeniden çağırılmaları gerektiği cevabını verdiler. Ancak o dönemde çok da olağandışı görülmemiş ve pek önemsenmemiştir.

  Bogomilizm akımından ikinci kez söz eden kişi Ortodoks bir Papaz olan Kozmos'tır.Kozmos 977 yılında kaleme aldığı eserinde Bogomilizm'in yerleşmesine olanak sağlayan Ortodoks kilisesinin tembelliğini ve umursamazlığını sıkça eleştirmektedir.

  Bogomil'e göre dünya kötüydü.Çünkü İsa'nın kardeşi ve Tanrı'nın diğer oğlu olan Satanel tarafından yaratılmıştır. Bogomil büyük ihtimalle İran kökenli dualist düşünceden ve onun uzantılarından etkilenmişti. Bogomilizme göre Ortodoks kiliseleri, kutsal eşyalar ve ikonlar Satan tarafından yaratılmış maddi dünyaya ait olduğu için anlamsız ve yararsızlardı. Haçtan da nefret etmek gerekirdi çünkü İsa Haçın üstünde işkence görmüş ve öldürülmüştü.

  Bogomillerin kozmolojik ilkeleri Baba ve iki oğlu şeklindeydi. Bu inanışa göre Baba süper kozmik alemlerde, İsa göklerde, Satan'da yeryüzünde egemendiler.Bu düalist anlayış Zerdüşt kökenli olup pek çok inanç sisteminde mecvuttur.Çoğu toplum, birini sevgiden diğerini de korkudan, ikisini de yüceltiyordu.

  Bogomilizm'in ortaya çıkışında o dönemki toplumsal yapı da oldukça etkili olmuştur.9. ve 10. yüzyıllarda Trakya ve Balkanlardaki koşullar feodalitenin gelişmesine oldukça müsaitti. Halkın ve küçük toprak sahiplerini sefalet içinde yaşadığı bir ortam ortaya çıkmıştı. Bogomiller feodal beyleri ve soylu sınıfı Satan'ın kötülük ortakları olarak görüyordu.

  Bölgede sürekli savaş durumunun hakim olması, halkın omuzlarına binen ağır vergiler, kıtlık ve veba, feodal sınıfın köylülerin topraklarını çok düşük fiyatlarla alabilmesine olanak tanıdı. Bu ekonomik koşullar Bogomilizm'in yayılmasını oldukça hızlandırmaktaydı. Tüm zenginliğin küçük bir azınlığın elinde toplanması Bogomillerin sert çıkışlar yapmasına sebep oldu. Toprak ağalarına tepki duyan köylüler bu dini akıma yöneldiler. Bu akım özellikler Çar Petro ve oğulları döneminde Bulgaristanda pek çok iç karışıklık çıkmasına neden oldu. Hem soylu sınıfa ve yöneticiler hem de Ortodoks kilisesine yönelik çok ağır eleştirileri olan Bogomilizm'in sosyal yaşamın her alanında önemli etkileri oldu.
   
 2. Rune Mistress

  Rune Mistress Administratör

  Bogomil Öğretisi

  Bogomil inancı Gnostik kaynaklardan aktarılan dualist görüşlerle Hristiyan öğretilerinin birleşimidir.Bu akımın taraftar bulması ve yayılması, Bulgaristan ve Bosna gibi Balkan topraklarında ortamın elverişli olmasıyla açıklanabilir. Kilisenin zenginliği, papazların derebeyleriyle birlikte hareket ederek halkı hayal kırıklığına uğratması, Bulgar köylülerin toprak sahiplerine ve Bizans işbirlikçilerine duyduğu nefret gibi sebepler Bogomilizm'in geniş kitlelere yayılmasına sebep olmuştur.

  Bogomiller evlilik kurumuna karşıydı. Şarap içmek ve et yemekte yasaktı. Toplumluklarında siyasi ve dini bir hiyerarşi yoktu. Papazlar yerine birbirlerine günah çıkarıyorlardı. Zengileri, soyluları aşağlıyor, sıradan halkı da efendilerine başkaldırmaya çağırıyordu. Bu hareketin o dönemdeki sosyal düzenin işleyişini çok ciddi şekilde sekteye uğratması da kaçınılmazdı. Zaten kötü durumda olan Bulgar ekonomisi daha da bozuldu.

  Hem Ortodoks inançlarına hem de toplumsal düzene bu denli karşı çıkan bir öğretinin yasalara başkaldırıyı da beraberinde getirilmesi kaçınılmazdır. O dönemde kilise ve devlet içiçe geçmiş durumdaydı. Bu yüzden de kilise Sosyal anarşizme karşı, siyasi otoritenin kutsallığı hakkında demeçler vererek Bogomillerin önünü kesmeye çalıştı. Çar ve soyluların Tanrı tarafından görevlendirildiği hakkında demeçler vererek otoriteyi tekrar kurmaya çalıştılar. Bogomiller ise toprak sahiplerile olan mücadelelerini, iyilik ve kötülüğün savaşı olarak görmekteydiler.


  Bogomiller o dönem için oldukça radikal bir dünya görüşü benimsemişlerdi. Çar'dan nefret etmek, soyluları hor göremek, halkı efendilerine itaat etmemeye çağırmak ortaçağ insanları için kolaylıkla sapkınlık olarak nitelendirilirdi.Bogomiller, çalışmayı hor görüyor, gönüllü yoksulluğu seçiyorlardı.Bu da Bogomiller arasıda yoksul-gezgin keşiş kültürünün ortaya çıkmasına sebeb oldu.Bu keşişler aynı zamanda Bogomilizm'in de yayılmasını sağlamışlardır.

   
  Son düzenleme: 24 Temmuz 2016
Etiketler: